Momenteel staan nog niet alle artikelen op de website. Kom zeker eens langs in onze showroom voor ons volledig aanbod!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van DASSY BV met btw-nummer BE0761.559.173 en maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 35 (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van O&O Trendy Wonen wordt geplaatst.

De website van O&O Trendy Wonen werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands.

Aanbod en bestelling

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van het Wetboek van Economisch Recht. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via mail naar: [email protected]. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mister Cash, Visa, Mastercard, iDEAL.

Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in België.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder of door toedoen van de leverancier.

Retour

Volgens het Wetboek van Economisch Recht heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Elk besteld artikel dat onder het herroepingsrecht valt kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht, te tellen vanaf de dag dat de klant de verkoper heeft op de hoogte gebracht van zijn wil om de overeenkomst te herroepen. Het artikel dient teruggestuurd te worden naar volgende adres: O&O Trendy Wonen, Boomsesteenweg 35, 2627 Schelle. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: O&O Trendy Wonen, Boomsesteenweg 35, 2627 Schelle.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant betaling uitvoerde. Indien gewenst kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder 3.

Indiende goederen beschadigd, gebruikt of bevuild teruggestuurd worden, dan zal de verkoper een schadevergoeding vorderen die overeenstemt met de waardevermindering die de goederen ondergaan hebben.

Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de verkoper heeft vastgesteld worden gemeld aan het adres: O&O Trendy Wonen, Boomsesteenweg 35, 2627 Schelle.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met [email protected] van de verkoper.

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

VERKOOPSVOORWAARDEN WINKEL

1.  Een bestelling wordt door beide partijen als aanvaard aanzien wanneer zij het voorwerp heeft uitgemaakt van een overeenkomst die beide partijen hebben gesloten en wanneer de goederen werden aanvaard.

2.  Bij afhaling zijn de goederen steeds contant of met betaalkaart vooraf betaalbaar aan de kassa.

3.  Alle leveringen geschieden op risico van de koper. De verkoper en voerder kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade aan het gebouw en aanhangen en/of inboedel die zou veroorzaakt zijn door de meubelen in het gebouw te brengen en te plaatsen.

4.  Indien blijkt dat de te leveren meubelen, om gelijk welke reden, door de thuisbezorger onmogelijk binnen gelijkvloers en/of op verdieping kunnen geplaatst worden en hij onverricht ter zake met de meubelen moet terugkeren, dan is de koper in gebreke om het contract na te komen en zal de verkoper onmiddellijk het recht hebben om toepassing van art. 09 en 10 van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bovendien heeft de verkoper het recht op een forfaitaire schadevergoeding voor geleverde prestaties van 250 €, verhoogd met 21 % BTW, vooraf betaalbaar bij een volgende overeengekomen thuisbezorging of zal de verkoper die aan de koper factureren bij definitieve niet-afname.

5.  Het afgesproken leveringstijdstip is van strikte toepassing doch kan een vertraging in de levering echter nooit, aanleiding geven tot annulatie door de koper van zijn bestelling. Vertraging te wijten aan overmacht zoals er zijn verkeersproblemen, weersomstandigheden, vertraging in levering door de fabrikanten of groothandel bij de verkoper, ziekte personeel, enz ... Indien, binnen de 3 maand na dit afgesproken leveringstijdstip de verkoper de bestelde meubelen niet levert of de koper de bestelde meubelen niet afneemt, dan heeft iedere partij het recht per aangetekend schrijven de overeenkomst van rechtswege te ontbinden. Na die 3 maand heeft de koper het recht in geval van niet uitlevering door de verkoper van de bestelde meubelen, op de totale terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten of kan hij zijn aankoop wijzigen in gelijkwaardige meubelen, welke wel door de verkoper geleverd kunnen worden.

6.  Na die 3 maand heeft de verkoper het recht in geval van niet afname door de koper van de door hem bestelde meubelen, op het behoud van alle betaalde voorschotten en op een schadevergoeding van 25 % op de totale aankoopsom, met een minimum van 125 € te vermeerderen met 1% interest per maand te rekenen vanaf de aankoopdatum. De verkoper dient echter alle betaalde voorschotten in mindering te brengen van deze schadevergoeding.

7.  Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot vragen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewaringskosten kunnen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 1% per maand.

8.  Tot na betaling van de totale aankoopsom behoudt de verkoper steeds het eigendomrecht op de reeds geleverde meubelen. De eigendomsoverdracht geschiedt slechts bij volledige betaling. Mocht op de aankoopbon tussen de partijen worden afgeweken van de contante betalingsmodaliteit dan geschiedt dit zonder enige nadelige erkentenis in hoofde van de verkoper.

9.  Iedere annulatie of niet afname zoals omschreven in art. 04, vanwege de koper van de overeengekomen bestelling zoals vermeld op de voorzijde van deze aankoopbon, om welke reden ook, geeft de verkoper eveneens het recht op het behoud van alle betaalde voorschotten en op een schadevergoeding van 25 % op de totale aankoopsom, met een minimum van 125 € te vermeerderen met 1 % interest per maand te rekenen vanaf de aankoopdatum. De verkoper dient echter alle betaalde voorschotten in mindering te brengen van deze schadevergoeding.

10.  Iedere eventuele niet betaling vanwege de koper van de overeengekomen bestelling zoals vermeld op de voorzijde van deze aankoopbon, ongeacht de oorzaak, geeft de verkoper het recht op het vorderen van een interest van 1 % per maand op het nog te betalen saldo.

11.  Elke eventuele weigering tot tussenkomst van een door bemiddeling van de verkoper of koper aangezochte financieringsmaatschappij kan geen afbreuk doen aan de geldig tot stand gekomen aankoop- of verkoopovereenkomst.

12.  Er is garantie op bij de levering vastgestelde gebreken. Na aanvaarding en betaling van de geleverde meubelen is er 2 jaar garantie op fabricagefouten. Deze garantie is enkel van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik van de goederen.

13.  Matrassen en lattenbodems vallen buiten de garantie zoals beschreven in art.12, aangezien het normaal gebruik ervan niet vast te stellen is en de slijtage ervan teveel afhangt van de fysieke toestand van de gebruiker, zijnde gewicht en transpiratiegraad.

14.  Voor massief houten meubelen dient de luchtvochtigheid van de kamer waar ze geplaatst worden tussen 45% en 65% te zijn. De natuurlijke werking van het massief hout, dwz krimpen en/of uitzetten, al dan niet met barsten tot gevolg, kan nooit aangehaald worden als gebrek lastens de verkoper en valt buiten de garantie zoals beschreven in art. 12, gezien het om een natuurproduct gaat.

15.  Door het in ontvangst nemen van de goederen, erkent de koper de algemene voorwaarden te aanvaarden.

16.  Elk geschil gerezen na het sluiten van de overeenkomst, over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van dit contract, kan op schriftelijk verzoek van de eiser worden behandeld door de Geschillencommissie Meubelen. Ingeval de Geschillencommissie de zaak behandelt, zijn haar beslissingen definitief en binden ze de partijen. De procedure en de beslissingen zijn conform aan het geschillenreglement en aan de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake arbitrage (art.1676 tot 1723). Geschillencommissie Meubelen: Kasteelstraat 1A B10, B- 1700 Dilbeek. Tel : 02/478.47.58 - fax : 02/478.37.66.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »